Regulamin wpłat

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Strona internetowa – strona internetowa Fundacji dostępna pod adresem www.2ways.eu;

Fundacja – Fundacja 2Ways z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 88A / 6, 60-262 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000991370, NIP 7792544103 REGON 7792544103;

Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki dokonywania darowizn;

Subkonto – indywidualny profil Działania w Fundacji służący do zbierania darowizn na rzecz Działania;

Darczyńca – Użytkownik będący: osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który przekazał Darowiznę;

Działanie – cykliczny lub jednorazowy projekt, który realizuje fundacja.

Serwis pośrednictwa finansowego: bluemedia.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

Darowizna – środki pieniężne stanowiące darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji;

Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej Fundacji.

§ 2 Postanowienia ogólne

Strona internetowa www.2ways.eu stanowi wyłączną własność Fundacji 2Ways.

Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje na temat działania strony internetowej 2Ways.eu na adres email: binfo@2ways.eu

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

Każdy Użytkownik wpłacający darowiznę jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja zajmuje się

a) propagowanie zdrowego trybu życia
b)ochrona dziedzictwa narodowego
c)rozwój i promocja lokalnej turystyki
d)organizowanie imprez plenerowych
e)działania w zakresie nauki, edukacji i oświaty dla młodzieży i osób starszych
f)aktywizacja młodzieży i seniorów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
g)podejmowanie działań zwiększających świadomość młodzieży w zakresie ekologii i ochrony przyrody
h)tworzenie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych
i)promocja i organizacja wolontariatu
j)promocja, ratowanie i ochrona motocykli zabytkowych, samochodów zabytkowych i zabytków kultury technicznej

Fundacja zapewnia Darczyńcom pełną dyskrecję w zakresie przekazywanych środków.

§ 3 Darczyńcy

Darczyńcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać darowizny poprzez stronę internetową 2ways.eu.

Wpłata darowizny wymaga podania adresu email, na który Fundacja przesyła wiadomości informacyjne o dokonanej wpłacie lub inne ważne informacje. Bez zgody Użytkownika na podany adres email nie będą przesyłane wiadomości mające charakter promocyjny i reklamowy.

§ 4 Przekazywanie Darowizn

Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Wpłaty na rzecz Fundacji  mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazu pocztowego lub innej formy przekazu pieniężnego na rachunek bankowy Fundacji. Wpłat można dokonywać również w siedzibie Fundacji.

Po dokonaniu płatności za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego Darczyńca otrzymuje na podany przez siebie adres email potwierdzenie transakcji, podziękowanie oraz po wyrażeniu zgody, w przyszłości będzie powiadamiany o różnych Podopiecznych Fundacji lub jej działaniach.

Informacje o prowadzonych przez Fundację akcjach dobroczynnych ogłaszane są na stronie internetowej Fundacji, profilach Fundacji utworzonych na portalach społecznościowych, w formie ulotek, plakatów. Informacje te mogą być przekazywane także w ramach akcji promocyjnych, kampanii marketingowych oraz inny sposób pozwalający dotrzeć do jak największej ilości odbiorców.

Informacje o prowadzonych przez Fundację akcjach wraz z informacją o celach akcji można w szczególności znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

Środki pieniężne wpłacane na cele Fundacji stają się własnością Fundacji. Środkami dysponuje Zarząd Fundacji.

Wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego mogą być dokonywane na ogólne cele Fundacji określone w Statucie Fundacji lub na rzecz Działania.

Dokonać wpłat w sposób określony w ust. 13 można na głównej stronie internetowej Fundacji.

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji zakładka wpłacam przeznaczane są na cele Fundacji określone w Statucie Fundacji.

 

§ 5 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Fundacja.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka Prywatności dostępnym pod adresem: https://miejserce.pl/polityka-prywatnosci

§ 6 Reklamacje

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, a także wykonywaniem usług przez Fundację.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: info@2ways.eu wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.

Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie, albo na piśmie na adres wskazany przez Użytkownika.

Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług udostępnionych przez te osoby.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.2ways.eu

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.03.2023 r.