STATUT FUNDACJI „TWO WAYS

(z dnia 27.12.2021 roku)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Nazwa Fundacji

 1. 1Fundacja „TWO WAYS”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez JPK CICHOCKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zwana dalej Fundatorem – założycielem, aktem notarialnym sporządzonym w Świebodzinie, w dniu 27.12.2021 roku; repertorium A Nr 23241/2021, działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2.

Siedziba oraz teren działania Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2.  Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.

Czas trwania Fundacji

Fundacja utworzona została na czas nieokreślony.

§4.

Organ nadzorujący Fundację

Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest minister właściwy ds. społecznych.

§5.

Odznaczenia

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6.
Cel działania Fundacji

 1. Celami Fundacji są:
  • propagowanie zdrowego trybu życia
  • ochrona dziedzictwa narodowego
  • rozwój i promocja lokalnej turystyki
  • organizowanie imprez plenerowych
  • działania w zakresie nauki, edukacji i oświaty dla młodzieży i osób starszych
  • aktywizacja młodzieży i seniorów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • podejmowanie działań zwiększających świadomość młodzieży w zakresie ekologii i ochrony przyrody
  • tworzenie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • promocja, ratowanie i ochrona motocykli zabytkowych, samochodów zabytkowych i zabytków kultury technicznej

§7.
Formy realizacji celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez:

 1. treningi, warsztaty, szkolenia, konsultacje społeczne,
 2. organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali,
 3. publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 4.  realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, kulturalnej,
 5. realizacja projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju,
 6. organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych,
 7. organizacja festiwalu bluesowego „Festiwal Blues Fosa Świebodzin”
 8. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami działania,
 9. działanie na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, edukacji,
 10. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
 11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 12. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego dla pogłębienia więzi społecznych
 13. działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań, wydawanie biuletynów informacyjnych,
 14. fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

§8

 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów wyszczególnionych w §6 i form ich realizacji w §7.

1a. Przychód z działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. Fundacja wyodrębnia rachunkowość działalności określonych w punktach 1,2 niniejszego paragrafu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Fundacja jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy fundatorów, zarządu lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału podmiotu oraz w określonej części na reintegrację społeczną, promocyjną i edukacyjną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 1. Fundacja posiada fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski.
 2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych), przekazanej przez Fundatora w Akcie Fundacyjnym.
 3. Fundusz statutowy może zostać powiększony także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Przychody Fundacji

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • majątku Fundacji,
  • dotacji i subwencji,
  •  zbiórek i imprez publicznych,
  • odsetek;
  • dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów,
  • odpłatnej działalności statutowej,
 2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ V

ORGANA FUNDACJI

§ 11

 1. Organem Fundacji jest:
  • Zarząd
  • Rada Fundacji (jeśli została powołana)

§ 12

Zarząd

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieokreślony.
 2. Zarząd Fundacji może powołać inne organy Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszelkich czynnościach.
 4. Zarząd Fundacji, składający się z jednego Członka Zarządu, pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji, składający się z dwóch do trzech Członków Zarządu, pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych zgodnie z zapisami niniejszego statutu.
 6. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.

§13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

1.1 Dopuszcza się posiedzenia Zarządu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem pełnego porządku spotkania.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją, a także innymi umowami cywilnoprawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
 4. Wynagrodzenia kadry zarządzającej i pracowników Fundacji są ograniczone limitami na podstawie uchwał Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że nie przekraczają one wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. W przypadku nie pobierania wynagrodzenia w Zarządzie Fundacji członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną pracą.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 14

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  • reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,
  • sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz działalności gospodarczej,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • inne zadania niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Fundacji w tym Fundatorów.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał-zwykłą większością głosów. W razie równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§15

Sposób reprezentacji

 1. W przypadku jednoosobowego zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
 2. W przypadku wieloosobowego zarządu do:
  • składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań do kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych uprawniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu,
  • składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

§ 16

Wybór i odwołanie Członków Zarządu

 1. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji u staje z chwilą:
  • śmierci,
  • rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji;
  • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora.
 3. W przypadku śmierci członka Zarządu Fundacji, odwołania lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji, na zwolnione miejsce Zarząd Fundacji może powołać nowego członka, co czyni w formie uchwały.

§17

Demokratyczne zarządzanie

 1. W sytuacji, gdy fundacja zatrudnia pracowników, którzy nie wchodzą w skład zarządu fundacji, zarząd fundacji jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
 2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez osoby zatrudnione podlegają dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić osobom zatrudnionym informację o wykorzystaniu tych wniosków.
 3. Przedstawiciel osób zatrudnionych niebędących członkami zarządu posiada prawo głosu doradczego na posiedzeniach zarządu.
 4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, nie może być członkiem zarządu fundacji i jest wybierany bezwzględną większością głosów podczas zebrania osób zatrudnionych, w którym bierze udział co najmniej połowa osób zatrudnionych niebędących członkami fundacji.
 5. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz przeprowadzania konsultacji z osobami zatrudnionymi określa regulamin przyjęty przez zarząd fundacji.
 6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w przypadku powołania rady pracowników na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. poz. 550, z 2008 r. poz. 584 i 778 oraz z 2009 r. poz. 805)

§ 18

Rada Fundacji

 1. Fundator może powołać pierwszy skład Rady Fundacji, która jest organem kontrolnym i doradczym.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych do pełnienia swojej funkcji na okres pięcioletniej kadencji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
 4. Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji wybierają z pośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 6. Rada powoływana jest na czas nieokreślony.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w chwili:
  • śmierci,
  • rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji;
  • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora.
 8. W przypadku zwolnienia miejsca w Radzie, na zwolnione miejsce, Rada Fundacji powołuje nowego członka Rady. Wybór następuje zwykłą większością głosów spośród kandydatów przedstawionych przez członków Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.
 9. W razie wyrażenia woli rezygnacji wszystkich członków Rady Fundacji, Rada ta przed ustąpieniem zobowiązana jest na swoje miejsce powołać innych członków Rady. W tym samym czasie następuje rezygnacja dotychczas funkcjonującej Rady i powołanie nowego składu Rady Fundacji.
 10. We wszystkich głosowaniach Rady Fundacji, w przypadku parzystej liczby członków Rady, przeważającym jest głos Przewodniczącego.
 11. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności sprawowanie kontroli finansowej nad pracą Zarządu Fundacji, w szczególności w zakresie dotyczącym wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez Fundację,
 12. Do Rady Fundacji mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które:
  • nie są członkami Zarządu Fundacji,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 13. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady. O planowanym terminie odbycia posiedzenia Rady Fundacji należy zawiadomić wszystkich członków Rady Fundacji co najmniej dwa tygodnie wcześniej. W szczególnych przypadkach Rada Fundacji może powziąć uchwałę poza posiedzeniem, korespondencyjnie, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na piśmie zgodę na ten tryb podjęcia uchwały i jej treść. Formę pisemną uznaje się za zachowaną także w przypadku przesłania zgody za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 14. Na posiedzeniu Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu bez prawa głosu. Rada Fundacji może żądać od każdego członka Zarządu obecnego na posiedzeniu Rady Fundacji wyjaśnień dotyczących aktualnej sytuacji i działalności Fundacji.
 15. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane.
 16. Rada Fundacji może obradować i podejmować uchwały, jeśli na posiedzeniu obecna jest więcej niż połowa członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczący Rady Fundacji.
 17. Uchwały Rady Fundacji powinny być w miarę możliwości utrwalane.
 18. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu Fundacji.
 19. Członkowie Rady Fundacji mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie.
 20. Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu Fundacji, jednak z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie może być wyższe
  niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 21. W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę na rzecz Rady Fundacji członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonywaną pracą.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI

§ 19

 1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organa oraz określić ich kompetencje.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów statutowych.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§22

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie Zarządu lub Rady Fundacji oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.